میزگردی با دیدگاه نوجوانان و جوانان

 

به زودی در میز گردی اجتماعی در بخش پوشه مجله گذر، در کنار تعدای از نوجوانان و جوانان خواهیم بود و با موضوعی خاص و اجتماعی با عقاید و دیدگاه های آن ها نگاه خواهیم کرد . 

فایل تصویری و صوتی این میز گرد در همین صفحه منتشر خواهد شد .